Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Rozpoczęły się kolejne konsultacje społeczne, tym razem aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Aktualizacja zapisów dokumentu jest wynikiem wystąpienia przekroczeń poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki w 2012 roku oraz uwzględnienia uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych w styczniu 2013 roku, do którego również 22 pozarządowe organizacje społeczne złożyły szereg uwag.

Uwagi i wnioski do aktualizacji projektu Programu można składać w terminie do 16 sierpnia 2013 r.

Program ochrony powietrza
Uzasadnienie do Programu ochrony powietrza

Forma składania uwag i wniosków:
– poczta elektroniczna: powietrze@umwm.pl
– pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Uwagi i wnioski przygotowane przez krakowskie organizacje pozarządowe.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.