Benzo(a)piren

Benzo(a)piren

Benzo(a)piren

Benzo(a)pireny są wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA), które są związkami silnie rakotwórczymi. Benzopireny są składnikiem zanieczyszczeń powietrza, powstającym w wyniku niskiej emisji, głównie wskutek spalania odpadów. Stężenie benzopirenów w powietrzu jest jednym z parametrów oceny jakości powietrza. Według danych Krakowskiego Alarmu Smogowego (krakowskialarmsmogowy.pl), mieszkańcy Krakowa wdychając krakowskie powietrze, przyjmują ilość benzo(a)pirenu odpowiadającą wypalenie około 2500 papierosów rocznie. Dla porównania mieszkaniec Wiednia wdycha odpowiednik ilości bezno(a)pieru na poziomie 160, a Londynu jedynie 25 papierosów na rok.

benz2500

benzPapierosy