Już tylko do 31 października można przesłać uwagi do projektu uchwały

Już tylko do 31 października można przesłać uwagi do projektu uchwały

W związku ze skierowaniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z wszystkimi zainteresowanymi osobami prawnymi i fizycznymi, projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków już tylko do 31 października można przesłać lub złożyć w Urzędzie Marszałkowksim uwagi.

Uwagi i wnioski można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków w terminie do 31 października 2013 r.

Treść projektu uchwały.

Propozycja uwag:

1. Proponowany w paragrafie 2 uchwały zapis dopuszczający piece na paliwa stałe o maksymalnym poziomie emisji pyłu nie wyższej niż 40 mg/m3 nie doprowadzi do poprawy jakości powietrza w Krakowie. Mamy świadomość, że będzie to przepis martwy, a egzekwowanie jego zapisów nie będzie możliwe. Nawet jeśli dane urządzenie posiada certyfikat potwierdzający jego emisyjność poniżej proponowanego pułapu, to odnosi się to jedynie do warunków laboratoryjnych i określonej jakości paliw. Przy spalaniu węgla o niższej jakości, emisyjność takich urządzeń będzie wyższa. W Polsce nie ma prawnych możliwości ograniczenia sprzedaży niskiej jakości paliw (np. węgla). Należy również podkreślić, że emisyjność kotłów rośnie wraz ze stopniem eksploatacji tych urządzeń.

2. Zapisy proponowane w paragrafie 2 uchwały nie są zgodne z ustawą z dnia 27.04.2011 Prawo ochrony środowiska. W myśl art. 96 tej ustawy, Sejmik Województwa może jedynie określić rodzaj lub jakość stosowanego paliwa. Określanie standardów emisyjnych stanowi przekroczenie kompetencji Sejmiku. Oznacza to, że sąd administracyjny może uchylić proponowaną uchwałę. Kraków nie może dłużej czekać – stanowcze kroki w zakresie poprawy jakości powietrza w mieście muszą zostać podjęte natychmiast.

3. Zgodnie z zapisem przyjętym 30.09.2013 r. (strona 45) w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w Krakowie, jako dużej aglomeracji z rozbudowaną infrastrukturą sieci ciepłowniczej i gazowej oraz niekorzystnym położeniu geograficznym sprzyjającemu kumulowaniu się zanieczyszczeń powietrza, konieczne jest wprowadzenie całkowitego zakazu w zakresie wykorzystania paliw stałych w indywidualnych źródłach.
Na stronie 204 w Uzasadnieniu do Programu ochrony powietrza zapisano: „wykonane analizy i ekspertyzy wykazały, iż jedynie całkowity zakaz spalania paliw stałych w sektorze komunalnym w Krakowie może przynieść efekt wymaganej poprawy jakości powietrza”.

4. Uważamy, że dopuszczenie instalowania nowych źródeł niskiej emisji (np. kotły węglowe i kominki) w lokalach i budynkach, może doprowadzić do zwiększania się ilości palenisk, a tym samym nie przyczyni się do wymaganej poprawy jakości powietrza.

5. Wnioskujemy o przyjęcie uchwały wprowadzającej całkowity zakaz stosowania paliw stałych na terenie Krakowa. Zakaz powinien dotyczyć stosowania paliw stałych w celu ogrzewania lokali lub budynków, przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz w kominkach, powinien obowiązywać z uwzględnieniem okresu przejściowego do 2018 r. dla istniejących urządzeń i dla nowych urządzeń na paliwa stałe od stycznia 2014 r.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.