Konsultacje Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków
Ilustracja: Urząd Miasta Krakowa. Stan inwentaryzacji palenisk
Licencja ilustracji:  Wszelkie prawa zastrzeżone

Konsultacje Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków

Przekazujemy ważną informację. Sprawa jakości powietrza w Krakowie wciąż jest tematem dyskusji i konieczności podejmowania nowych wyzwań. Jednym z nich jest tworzony obecnie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków” (PGN) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Od 16 lipca do 6 sierpnia 2015 r. trwają konsultacje społeczne projektu Planu.

Jak czytamy na stronach internetowych Dialogu Społecznego:

Dokument wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich sektorach jak: budownictwo publiczne i prywatne, transport publiczny i indywidualny, energetyka, gospodarka przestrzenna, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami dla osiągnięcia:
1. redukcji emisji gazów cieplarnianych przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju miasta,
2. poprawy jakości powietrza.

W dokumencie zawarto charakterystykę stanu istniejącego, identyfikację obszarów problemowych, analizę scenariuszy rozwiązań dla wyznaczonych kierunków działań. Ponadto dokument zawiera zaplanowane działania ograniczające zużycie energii i redukujące emisję dwutlenku węgla.

Zgodnie z art. 46 pkt 2 UUOŚ Gmina Miejska Kraków przystąpiła do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu w ramach, której Organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu przed przyjęciem dokumentu (art. 30 UUOŚ).

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zamieszczony również na stronie www.bip.krakow.pl oraz wyłożony jest do wglądu w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pokój nr 222.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pokój nr 222 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: andrzej.krasnienski@um.krakow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości.

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Krakowa. Zgodnie z art. 41 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Dokumenty poddane konsultacjom społecznym:

Projektu: Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków (pdf)

Załącznik nr 1 do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Miejskiej Kraków – harmonogram rzeczowo-finansowy (pdf)

Projekt prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków (pdf)

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.