Projekt uchwały przejściowej – od 1 lipca 2017 r. Małopolska zwalcza smog

Projekt uchwały przejściowej – od 1 lipca 2017 r. Małopolska zwalcza smog

W związku z przyjęciem w styczniu br. przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, która wykluczała z jej obowiązywania Gminę Miejską Kraków, Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt przejściowej uchwały dla Krakowa.

Do końca 20 marca 2017 r. potrwają konsultacje społeczne dokumentu, natomiast w kwietniu br. uchwała powinna zostać poddana pod głosowanie Sejmiku.

Podobnie, jak w przypadku uchwały dla pozostałego obszaru Małopolski, dokument zakłada wprowadzenie od 1 lipca 2017 r. zakazu używania niskiej jakości węgla do ogrzewania domów i mieszkań. Zaproponowane regulacje dotyczą terenu Gminy Miejskiej Kraków będą obowiązywać do momentu wejścia w życie całkowitego zakazu palenia węglem, który zapisany jest w uchwale z 16.01.2016 r. i będzie obowiązywała od 1 września 2019 roku.

Przejściowo jednak zakazane będzie stosowanie:
– paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5%,
– paliw zawierających węgiel kamienny lub węgiel brunatny spełniających w stanie roboczym co najmniej jeden z następujących parametrów: wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg, zawartość popiołu powyżej 10%, zawartość siarki powyżej 0,8%,
– paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Projekt uchwały dostępny jest na stronach Urzędu Marszałkowskiego.

Uwagi i wnioski do projektu kierować można w terminie do 20 marca 2017 r.:
1. elektronicznie na adres: powietrze@umwm.pl (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2. pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub
3. ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM (adres jak wyżej) w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.