Uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa podpisało 21 organizacji pozarządowych

Uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa podpisało 21 organizacji pozarządowych

Kraków, dn. 29 października 2013 r.

Departament Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

Uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków – projekt z 15 października 2013

Szanowni Państwo!

W związku ze skierowaniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z wszystkimi zainteresowanymi osobami prawnymi i fizycznymi, projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków przedstawiamy nasze uwagi:
1. Proponowany w paragrafie 2 uchwały zapis dopuszczający piece na paliwa stałe o maksymalnym poziomie emisji pyłu nie wyższej niż 40 mg/m3 nie doprowadzi do poprawy jakości powietrza w Krakowie. Mamy świadomość, że będzie to przepis martwy, a egzekwowanie jego zapisów nie będzie możliwe. Nawet jeśli dane urządzenie posiada certyfikat potwierdzający jego emisyjność poniżej proponowanego pułapu, to odnosi się to jedynie do warunków laboratoryjnych i określonej jakości paliw. Przy spalaniu węgla o niższej jakości, emisyjność takich urządzeń będzie wyższa. W Polsce nie ma prawnych możliwości ograniczenia sprzedaży niskiej jakości paliw (np. węgla). Należy również podkreślić, że emisyjność kotłów rośnie wraz ze stopniem eksploatacji tych urządzeń.

2. Zapisy proponowane w paragrafie 2 uchwały nie są zgodne z ustawą z dnia 27.04.2011 Prawo ochrony środowiska. W myśl art. 96 tej ustawy, Sejmik Województwa może jedynie określić rodzaj lub jakość stosowanego paliwa. Określanie standardów emisyjnych stanowi przekroczenie kompetencji Sejmiku. Oznacza to, że sąd administracyjny może uchylić proponowaną uchwałę. Kraków nie może dłużej czekać – stanowcze kroki w zakresie poprawy jakości powietrza w mieście muszą zostać podjęte natychmiast.

3. Zgodnie z zapisem przyjętym 30.09.2013 r. (strona 45) w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w Krakowie, jako dużej aglomeracji z rozbudowaną infrastrukturą sieci ciepłowniczej i gazowej oraz niekorzystnym położeniu geograficznym sprzyjającemu kumulowaniu się zanieczyszczeń powietrza, konieczne jest wprowadzenie całkowitego zakazu w zakresie wykorzystania paliw stałych w indywidualnych źródłach.
Na stronie 204 w Uzasadnieniu do Programu ochrony powietrza zapisano: „wykonane analizy i ekspertyzy wykazały, iż jedynie całkowity zakaz spalania paliw stałych w sektorze komunalnym w Krakowie może przynieść efekt wymaganej poprawy jakości powietrza”.

4. Uważamy, że dopuszczenie instalowania nowych źródeł niskiej emisji (np. kotły węglowe i kominki) w lokalach i budynkach, może doprowadzić do zwiększania się ilości palenisk, a tym samym nie przyczyni się do wymaganej poprawy jakości powietrza.

5. Wnioskujemy o przyjęcie uchwały wprowadzającej całkowity zakaz stosowania paliw stałych na terenie Krakowa. Zakaz powinien dotyczyć stosowania paliw stałych w celu ogrzewania lokali lub budynków, przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz w kominkach, powinien obowiązywać z uwzględnieniem okresu przejściowego do 2018 r. dla istniejących urządzeń i dla nowych urządzeń na paliwa stałe od stycznia 2014 r.

Powyższe uwagi do projektu uchwały składają następujące pozarządowe organizacja mające siedzibę w Krakowie:

1. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, ul. Sławkowska 12, Kraków, reprezentowany przez Joannę Furmagę – Prezes Zarządu
2. Fundacja EkoMost, ul. Biała Droga 7/3, Kraków, reprezentowana przez Justynę Sobolewską-Noel – Prezes Fundacji
3. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18, Kraków, reprezentowana przez Tomasza Otko – Członka Zarządu
4. Fundacją Aeris Futuro, al. Daszyńskiego 22/46, Kraków, reprezentowana przez Joannę Mieszkowicz – Prezeskę
5. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik, ul. Św. Jacka 24/7, Kraków,reprezentowane przez Andrzeja Sułkowskiego – Prezesa Zarządu i Jolantę Kapicę – Wiceprezes Zarządu
6. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, pl. Matejki 5/6, Kraków, reprezentowana przez Rafała Serafina – Prezesa Zarządu
7. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, Kraków, reprezentowany przez Pawła Grabkę Komendanta Chorągwi
8. Fundacja Czarna Owca Pana Kota, ul. Na Szaniec 23/36, reprezentowana przez Paulinę Skotnicką – członkinię Zarządu Fundacji
9. Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, ul. Rakowicka 10a, Kraków, reprezentowane przez Marcina Drewniaka – Vica Prezesa
10. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, Kraków, reprezentowana przez Barbarę Draus – Dyrektor Fundacji
11. Fundacja Małymi Krokami, ul. Szwedzka 23/13, Kraków, reprezentowana przez Sylwię Gajownik Prezes, Izabela Parkitna – Mierzwa Członek Zarządu
12. Fundacja “Zwierzę Nie Jest Rzeczą”, ul. Batalionu “Skała” AK 8/36, Kraków, reprezentowana przez Izabelę Smolińską – Prezesa Zarządu
13. Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, ul. Sławkowska 12, Kraków, reprezentowana przez Przemysława Żaka – Członka Zarządu
14. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, ul. Krowoderska 49/1, Kraków, reprezentowane przez Mariusza Waszkiewicza – Prezesa
15. Fundacja Fundusz Partnerstwa, os. Górali 4, Kraków, reprezentowana przez Annę Woźniak – Prezes
16. Fundacja “Szanujmy Godność Człowieka”, ul. Starowiślna 25, Kraków, reprezentowana przez Barbarę Ożarowską-Styczeń – Prezes
17. Fundacja Bioregion Jura, os. Kazimierzowskie 18/111, Kraków, reprezentowana przez Bogusława Dudała – Vice Prezesa
18. Fundacja Dobra Wola, Al. Modrzewiowa 23A, Kraków, reprezentowana przez Alinę Doboszewską – Prezes Zarządu
19. Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, reprezentowane przez Danutę Szymońską – Przewodnicząca Zarządu
20. Fundacja Ekologiczny Serwis Prawny w Krakowie, reprezentowaną przez Tomasza Włodarskiego – Dyrektora Fundacji
21. Fundacja Rozwoju Gmin Polskich, ul. Mazowiecka 104a/36, Kraków, reprezentowana przez Annę Świątek – Wiceprezes Zarządu

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.