Zarząd Wójewództwa Małopolskiego przystąpił do aktualizacji Programu ochrony powietrza – konsultacje potrwają do 29.07.2016 r.

Zarząd Wójewództwa Małopolskiego przystąpił do aktualizacji Programu ochrony powietrza – konsultacje potrwają do 29.07.2016 r.

Celem Programu ochrony powietrza województwa małopolskiego jest osiągnięcie do roku 2023 dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki.

Głównymi kierunkami działań w zakresie ochrony powietrza wyznaczonymi w Programie jest m.in.:
– wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa,
– realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji – eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe,
– rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników,
– termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej,
– ograniczenie emisji z transportu,
– ograniczenie emisji przemysłowej,
– edukacja ekologiczna mieszkańców,
– poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych.
(za: powietrze.malopolska.pl/pop/)

Mając na względzie prace prowadzone do tej pory oraz założenia przyjętego w 2013 roku Programu, zostaje on poddany weryfikacji oraz konsultacjom społecznym.

Szczegóły dotyczące konsultowanego dokumentu znajdują się na stronie internetowej: powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-pop

Uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu kierować należy w terminie do 29 lipca 2016 r.:
– elektronicznie na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub
– pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub
– ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.